fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Vedtægter for Folkeuniversitetskomitéen i Vejle

 § 1

Folkeuniversitetskomiteen i Vejle har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13.

§ 2

Folkeuniversitetkomiteens navn er Folkeuniversitetet i Vejle, og den har hjemsted i Vejle kommune.

Stk. 2. Ved det stiftende møde den 22. november 2005 nedsætter komitéen sig selv blandt de fremmødte.

§ 3

Folkeuniversitetskomiteen afholder et kombineret komite-fællesmøde og generalforsamling en gang årligt i januar kvartal. Mødet er offentligt og åbent for alle interesserede foreninger, institutioner og borgere i kommunen.

Senest 2 uger forinden annonceres dette møde på Folkeuniversitet-Vejles hjemmeside samt tilskrives komitéens medlemmer.

§ 4

På det i § 3 beskrevne møde vælges en bestyrelse på 5 medlemmer med 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsens 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen. De 2 af medlemmerne vælges dog første gang for et år. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

§ 5

Bestyrelsen er ansvarlig for komitéens aktiviteter og program over for den Folkeuniversitetsenhed, som Folkeuniversitetet i Vejle er tilknyttet.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomi og gennemførelse, herunder årligt budget til internt brug samt regnskab. Komiteens regnskab varetages af Vejle Kommune og indsendes til den enhed, komiteen har tilknyttet sig. 
Stk. 2. Bes
tyrelsen tegnes af formand og næstformand i fællesskab.

§ 7

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilken Folkeuniversitetsenhed, komiteen tilknytter sig.

Beslutning om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. Et ønske om ændring af tilknytningen for de efterfølgende tre kalenderår skal inden 1. april det 3. kalenderår indberettes til Kulturministeriet.

§ 8

Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens bestyrelse, men de skal godkendes af styrelsen for den enhed, komitéen er tilknyttet.

Stk. 2. En nedlæggelse af komiteen og dermed Folkeuniversitet Vejle besluttes af komiteen på et indkaldt møde. Eventuelle midler tilfalder andre kulturelle formål i Vejle Kommune, og arkivet overdrages til Vejle Stadsarkiv.

§ 9

Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2020

 

Udarbejdet på grundlag af vedtægter vedtaget af Komitéen for Folkeuniversitet i Vejle den 22. november 2005

Ajourføring og nyredigering vedtaget af Bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Vejle 8. november 2019. Godkendt af Folkeuniversitetet i Syddanmark marts 2020.Folkeuniversitetets persondatapolitik

Folkeuniversitetet sikrer fair og transparent databehandling. Med din tilmelding til et arrangement i Folkeuniversitetet giver du dit samtykke til, at Folkeuniversitetet modtager og opbevarer dine persondata i form af mailadresse eller telefonnummer. Disse kontaktoplysninger bliver udelukkende anvendt til at administrere tilmeldingen, herunder at give tilbagemelding til dig i tilfælde af ændringer i programmet. Kontaktoplysningerne opbevares i 3 år, så vi er i stand til at kunne dokumentere din deltagelse i denne periode, hvis du måtte ønske det – på dit forlangende kan de til enhver tid slettes. Har du indsendt mailadresse som abonnent på vores nyhedsbrev, vil den blive opbevaret, indtil du ønsker at opsige abonnementet.

Godkendt af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Vejle 8. november 2019