Vedtægter

 

forside

Vedtægter for Folkeuniversitetskomitéen i Vejle

§ 1

Folkeuniversitetskomitéen i Vejle har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, § 46.

§ 2

Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Vejle kommune.

§ 3

Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 5 personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen/kommunerne.

Stk. 2. Ved det stiftende møde den 22. november 2005 nedsætter komitéen sig selv blandt de fremmødte.

Stk. 3. Komite-medlemmer som hører under kategorien institutioner og foreninger betaler januar 2006 et opstarts- og engangsgebyr på  500 kr. til Folkeuniversitet Vejle. Til gengæld for dette beløb har samme institutioner ret til - uden administrationsudgifter til styrelsen i Vejle - at gennemføre  2  folkeuniversitetsarrangementer af normal varighed.

Stk. 4. Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand og næstformand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.

Stk. 5. Folkeuniversitetskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

Stk. 6. Komiteen vælger styrelsen med 2 suppleanter.

Stk. 7. Styrelsens 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen. De 2 af medlemmerne vælges dog første gang for et år. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 8. Styrelsen konstituerer sig hvert år med en formand og næstformand.

Stk. 9. Styrelsens formand er identisk med komitéens formand.

§ 4

Folkeuniversitetskomiteen afholder et kombineret komite-fællesmøde og generalforsamling en gang årligt i marts måned. Senest 2 uger inden annonceres dette møde på  Folkeuniversitet-Vejles hjemmeside samt tilskrives komiteens medlemmer.

§ 5

Styrelsen er over for Folkeuniversitetet i den syddanske region ansvarlig for komitéens aktiviteter og program.

§ 6

Styrelsen er ansvarlig for økonomi og gennemførelse , herunder budget og regnskab. Styrelsens regnskab varetages af Vejle Kommune.

Stk. 2: Styrelsen tegnes af formand og næstformand i fællesskab.

§ 7

Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

§ 8

Disse vedtægter træder i kraft den 1. december 2005.

§ 9

Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.

Stk. 2. Ved ophævelse af styrelsen i Vejle og dermed Folkeuniversitet Vejle tilfalder eventuelle midler andre kulturelle formål i Vejle Kommune, og arkivet overdrages til Vejle Stadsarkiv.

 

Vedtaget af Komitéen for Folkeuniversitet i Vejle den 22. november 2005

Ændringer i § 4 og 6 vedtaget af Styrelsen august 2015

Ændring i § 6, stk. 2 vedtaget af Styrelsen august 2018